Vat-lieu-xay-dung_Gia-tri-san-xuat-nganh-xay-dung
Tư vấn

10 tháng: Giá trị SXKD ngành Xây dựng ước đạt gần 121 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, 10 tháng của năm, giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng ước đạt 120.959,2 tỷ đồng, bằng 86,5% so với kế hoạch năm 2014, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2013. Tính riêng trong tháng 10, giá trị sản xuất kinh doanh của toàn ngành ước đạt 11.885 tỷ đồng.

Vat lieu xay dung_Gia tri san xuat nganh xay dung

Giá trị xây lắp toàn ngành: ước thực hiện tháng 10 đạt 4.950,7 tỷ đồng, 10 tháng năm 2014 đạt 43.583,8 tỷ đồng, bằng 87% so với kế hoạch năm, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT Xi măng Việt Nam): ước thực hiện tháng 10 đạt 4.658,1 tỷ đồng, 10 tháng năm 2014 đạt 54.386,8 tỷ đồng, bằng 86,1% so với kế hoạch năm, bằng 104,8 % so với cùng kỳ năm 2013.

Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng trở lại trong tháng 10 do đã bước vào mùa xây dựng, ước tiêu thụ nội địa đạt 4,27 triệu tấn; 10 tháng năm 2014 ước tiêu thụ nội địa đạt 41,540 triệu tấn bằng 85,6% so với kế hoạch năm. Xuất khẩu 10 tháng clinker và xi măng ước đạt 11,68 triệu tấn, trong đó xuất khẩu xi măng ước đạt 2,81 triệu tấn.

Giá trị tư vấn: ước thực hiện tháng 10 đạt 133 tỷ đồng, 10 tháng năm 2014 đạt 1.090,1 tỷ đồng, bằng 80,3% kế hoạch và bằng 103,5% so cùng kỳ năm 2013.

Giá trị SXKD khác: ước thực hiện tháng 10 đạt 2.143,2 tỷ đồng, 10 tháng năm 2014 ước đạt 21.898,5 tỷ đồng, bằng 86,8% kế hoạch và bằng 112,7% so cùng kỳ năm 2013.

– Nhập khẩu: ước thực hiện tháng 10 đạt 6,3 triệu USD, 10 tháng năm 2014 đạt 116,1 triệu USD, bằng 100,7% so với kế hoạch năm.

– Xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 10 đạt 15,6 triệu USD, 10 tháng năm 2014 ước đạt 220,9 triệu USD, bằng 103,1% so với kế hoạch năm, xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm vật liệu xây dựng.